Husets historia

Aktiebolaget Törnell och Ringström

Vår förening huserar i de fabrikslokaler som AB Törnell och Ringström lät uppföra i början av förra seklet. Aktiebolaget Törnell och Ringström uppkom genom en sammanslagning av två förutvarande företag inom stadens textilindustri och kan sålunda räkna sina anor tillbaka till år 1897. Det äldsta av de två företag, som förenades till gemensam verksamhet, var firma Hellman och Törnell, som grundades nämnda år och den andra firman var Eneström och Ringströms Yllefabrik. Sammanslagningen ägde rum år 1905, då det nuvarande bolaget bildades med herrar Ernst D. Törnell och Nath. Ringström som huvudintressenter. År 1925 utgick Ringström ur bolaget och 1933 nödgades Törnell på grund av sjukdom även draga sig tillbaka. Verkställande direktör för bolaget är sedan 1 oktober 1933 Kristian Kark, som jämväl är teknisk ledare för fabriken. Efter sammanslagningen användes förhyrda lokaler för fabrikationen, men det blev snart nödvändigt att skaffa nya byggnader för att kunna tillmötesgå de ökade krav, som fabrikationens starkt ökade omfattning ställde.

Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv, fotograf Gustaf Lidberg

År 1910 uppfördes således den del av bolagets fabriksbyggnad, som har sin fasad mot Strömmen och mot Bredgatan och under åren 1919-1921 uppfördes återigen ett nytt fabrikshus, 8 våningar högt, med fasad mot Garvaregatan.

Så här beskrevs den nya fabriken då den öppnades: "Fabrikslokalerna äro ljusa och rymliga och uppfylla alla de krav, som kunna ställas på fullt tidsenliga och moderna lokaliteter. Även den maskinella utrustningen är modern och tillfredsställande. Bolaget förfogar över ett väveri om 100 vävstolar, spinneri om 2.640 spindlar samt fullständigt färgeri och apparaturverk. För närvarande sysselsättas cirka 200 arbetare.

Bolagets specialtillverkningar utgörs av högre kvalitéer av olika slags kamgarnstyger, drapé, foulé samt ulster-, paletå- och sporttyger, även damkapp- och damdräkttyger i högre kvaliteter. Sin kundkrets räknar bolaget över hela Sverige, men avsätter även i Norge, Danmark och Finland en del av sina tillverkningar. Omsättningen uppgår till c:a 2.000.000 kr och försäljningen sker till största delen av bolagets verkställande direktör samt av anställda resande."

Det var den lokale arkitekten Knut Pihlström (1875-1949) som ritade huset. Pihlström var son till en byggmästare i Linköping och utbildade sig till arkitekt i Berlin. Under början av 1900-talet hade han en arkitektbyrå i Norrköping och ritade då ett 60-tal av stadens byggnader, varav de flesta finns kvar än idag.

Garvaregatan, dåvarande kvarteret Knappen, vy mot öst c 1890 och nutid. Detta foto togs innan fabriksbyggnaden Ylleväveriet Törnell & Ringströms kom till 1910. Före dess var detta ett område med små smala gränder där det bedrevs olika hantverk.

 

Foto: Wilhelm Wiberg, Mons Gregemark. Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv.